Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconcernedly /,ʌnkən'sɜ:ndli/  

  • Phó từ
    [một cách] không quan tâm
    [một cách] không lo lắng