Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rành rành; trắng trợn
  a blatant lie
  lời nói dối rành rành
  blatant insolence
  sự láo xược trắng trợn

  * Các từ tương tự:
  blatantly