Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uproarious /ʌp'rɔ:riəs/  

 • Tính từ
  om sòm, ầm ĩ
  an uproarious debate
  cuộc bàn cãi om sòm
  they burst into uproarious laughter
  họ phá lên cười ầm ĩ
  rất buồn cười
  uproarious jokes
  những lời nói đùa rất buồn cười

  * Các từ tương tự:
  uproariously, uproariousness