Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

screamingly /'scri:miŋli/  

  • Phó từ
    đến tức cười
    screamingly funny
    (cũ, khẩu ngữ) ngộ nghĩnh đến tức cười; hết sức nực cười