Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turbulent /'tɜ:bjʊlənt/  

 • Tính từ
  hỗn loạn
  turbulent crowds
  đám đông hỗn loạn
  turbulent weather conditions
  điều kiện thời tiết hỗn loạn
  cuồng loạn
  turbulent thoughts
  những ý tưởng cuồng loạn

  * Các từ tương tự:
  turbulently