Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tumultuous /tju:'mʌlt∫ʊəs/  /tu:'mʌlt∫ʊəs/

 • Tính từ
  xôn xao, náo động
  tumultuous crowds
  đám đông xôn xao
  ồn ào
  tumultuous protest
  sự phản đố ôn ào

  * Các từ tương tự:
  tumultuousness