Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mắc chứng icteri
  cuồng loạn
  (khẩu ngữ) rất vui nhộn

  * Các từ tương tự:
  hysterically