Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có gió bão
  stormy weather
  thời tiết gió bão
  a stormy night
  một đêm gió bão
  mãnh liệt; quyết liệt
  a stormy discussion
  cuộc tranh luận quyết liệt

  * Các từ tương tự:
  stormy petrel