Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như lửa; bốc lửa
  fiery red hair
  tóc đỏ như lửa
  fiery eyes
  đôi mắt nảy lửa
  cay nồng
  fiery liquor
  rượu cai nồng
  dễ cáu, dễ nổi giận (người, tính nết)
  a fiery temper
  tính khí dễ cáu
  nhiệt tình, sôi nổi, hăng
  a fiery speech
  bài nói sôi nổi
  a fiery horse
  con ngựa hăng

  * Các từ tương tự:
  fiery-footed, fiery-hot, fiery-red