Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irascible /,iræsə'bl/  

  • Tính từ
    nóng tính, dễ nổi giận

    * Các từ tương tự:
    irascibleness