Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nóng vội, người bốc