Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  không chú ý, coi thường
  heedless of danger
  coi thường nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  heedlessly, heedlessness