Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quick-tempered /kwik 'tempəd/  

  • Tính từ
    dễ nổi nóng, nóng tính