Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

choleric /'kɒlərik/  

  • Tính từ
    hay cáu; nóng tính

    * Các từ tương tự:
    cholerically, cholericly