Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cholerically /'kɒlərikli/  

  • Phó từ
    [một cách ] hay cáu; [một cách ] nóng tính