Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churlish /'t∫ɜ:li∫/  

 • Tính từ
  cục cằn; bẩn tính
  it seems churlish to refuse such a kind offer
  từ chối một đề nghị tốt bụng như thế xem ra có phần cục cằn thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  churlishly, churlishness