Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churlishness /'t∫ɜ:li∫nis/  

  • Danh từ
    sự cục cằn, sự bẩn tính