Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

churlishly /'t∫ɜ:li∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] cục cằn;[một cách] bẩn tính