Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  dễ bị chạm lòng
  don't be so touchy!
  đừng có dễ bị chạm lòng như thế!
  dễ làm chạm lòng
  racism remains a touchy issue
  phân biệt chủng tộc vẫn là một vấn đề dễ làm chạm lòng