Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarrelsome /'kwɒrəlsəm/  

  • Tính từ
    hay cãi nhau, hay gây gổ

    * Các từ tương tự:
    quarrelsomeness