Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combative /'kɒmbətiv/  

  • Tính từ
    hiếu chiến

    * Các từ tương tự:
    combatively, combativeness