Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belligerent /bi'lidʒərənt/  

 • Tính từ
  tham chiến
  the belligerent power
  các cường quốc tham chiến
  hung hăng
  a belligerent person
  con người hung hăng
  Danh từ
  nước tham chiến; phía tham chiến; người tham chiến