Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đang đánh nhau; đang có chiến tranh
  mâu thuẩn; xung khắc
  warring passions
  những đam mê giằng xé con người
  warring elements
  các yếu tố xung khắc (nước với lửa...)