Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hostile /'hɒstail/  

 • Tính từ
  thù địch; của kẻ thù
  hostile aircraft
  máy bay địch
  chống đối
  be hostile to reform
  chống đối việc cải cách

  * Các từ tương tự:
  hostilely