Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    chống lại, đối lại
    họ hoàn toàn chống lại những đề nghị mới

    * Các từ tương tự:
    anti-, anti-administrative, anti-aircraft, anti-alcoholism, anti-american, anti-americanism, anti-automorphism, anti-ballistic missile, anti-boreal