Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsympathetic /'ʌn¸simpə´θetik/  

  • Tính từ
    không thông cảm, không động lòng thương
    khô khan, lãnh đạm, vô tình

    * Các từ tương tự:
    unsympathetically