Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người kiên cường; người khắc kỷ

    * Các từ tương tự:
    stoical, stoically, stoichiological, stoichiology, stoichiometric, stoichiometry, stoicism