Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kiên cường; khắc kỷ

    * Các từ tương tự:
    stoically