Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    điềm tĩnh, phớt tỉnh

    * Các từ tương tự:
    phlegmatically