Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lười biếng

    * Các từ tương tự:
    indolently