Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sluggish /'slʌgi∫/  

 • Tính từ
  chậm chạp, rù rờ, lờ đờ
  a sluggish stream
  dòng nước lờ đờ
  sluggish traffic
  sự giao thông chậm chạp
  a sluggish pulse
  mạch đập chậm

  * Các từ tương tự:
  sluggishly, sluggishness