Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phlegmatically /fleg'mætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] điềm tĩnh, [một cách] phớt tỉnh