Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninvolved /'ʌnin'vɔlvd/  

  • Tính từ
    không gồm, không bao hàm