Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lethargic /lə'θɑ:dʒik/  

 • Tính từ
  bơ phờ, đờ đẫn
  hot weather makes me lethargic
  thời tiết nóng làm tôi bơ phờ

  * Các từ tương tự:
  lethargical, lethargically