Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ+ (fains) /feinz/ (fens) /fenz/
  xin miễn
  fain I goal keeping
  tớ giữ gôn à! thôi xin miễn
  Tính từ
  đành bằng lòng, đành đồng ý, đành phải
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sãn sàng, vui lòng
  phó từ
  vui lòng
  he would fain depart
  nó vui lòng ra đi

  * Các từ tương tự:
  faineance, faineancy, fainéant, fains, faint, faint-heart, faint-hearted, faint-heartedly, faint-heartedness