Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faint-heartedness /,feint'hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    sự nhát gan, sự nhút nhát