Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faint-heart /'feinthɑ:t/  

  • Danh từ
    người nhút nhát, người nhát gan

    * Các từ tương tự:
    faint-hearted, faint-heartedly, faint-heartedness