Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faint-heartedly /,feint'hɑ:tidli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhát gan, [một cách] nhút nhát