Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fainéant /feənei'ɑ:ɳ/  

  • Danh từ
    người lười biếng, người ăn không ngồi rồi