Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apathetic /,æpə'θetik/  

  • Tính từ
    vô tình cảm

    * Các từ tương tự:
    apathetically