Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apathetically /,æpə'θetikəli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tình cảm