Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languid /'læηgwid/  

 • Tính từ
  uể oải, lờ đờ
  languid movements
  cử động uể oải

  * Các từ tương tự:
  languidly, languidness