Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comatose /'kəʊmətəʊs/  

 • Tính từ
  (y học) hôn mê
  gật gà buồn ngủ
  feeling comatose after a large meal
  cảm thấy gật gà buồn ngủ sau một bữa chén no nê

  * Các từ tương tự:
  comatosely