Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bơ phờ
  heat makes some people listless
  nóng nực làm cho một số người bơ phờ

  * Các từ tương tự:
  listlessly, listlessness