Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laodicean /leioudi'siən/  

  • Danh từ
    người thờ ơ (đối với chính trị, tôn giáo)