Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không xúc cảm, thản nhiên

    * Các từ tương tự:
    impassively, impassiveness