Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lackadaisical /lækə'deizikl/  

  • Tính từ
    thiếu quyết tâm, thiếu nhiệt tình

    * Các từ tương tự:
    lackadaisically, lackadaisicalness