Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninterested /ʌn'intrəstid/  

  • Tính từ
    uninterested in [somebody, something]
    không quan tâm đến, hờ hững

    * Các từ tương tự:
    uninterestedly, uninterestedness