Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ấm, âm ấm
  heat the milk until it is just lukewarm
  đun sữa cho âm ấm thôi nhé
  lukewarm [about somebody(something)]
  nhạt nhẽo, thiếu nhiệt tình
  get a lukewarm reception
  đón tiếp thiếu nhiệt tình
  her love had grown lukewarm
  mối tình của nàng đã trở nên nhạt nhẽo

  * Các từ tương tự:
  lukewarmness, lukewarmth