Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laid-back /ˌlei'bæk/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    thư thái, ung dung
    a laid-back manner
    phong độ ung dung